Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

-Afnemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Statutaire naam: Maatschap R.W.J. van der Ven/L.J. van der Ven-de Munnik

Vestigingsadres: Zijdijk 7a, 2691 PG, ‘s-Gravenzande

KvK Nummer: 27339444

BTW Nummer: 803067008B01

Werknaam: FLOWER XL

Contactgegevens: louisev@planet.nl/06-12600915

 

Artikel 3 – Toepasbaarheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die bij Flower XL geplaatst worden. Bij het bestellen bij Flower XL en het uitvoeren van de betaling, accepteert de klant de voorwaarden. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de afnemer beschikbaar gesteld via onze website. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Flower XL kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op de website kunnen voorkomen.

 

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Flower XL heeft het recht haar leverings- en of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Flower XL hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Flower XL aan u vermelde gegevens moeten direct door u bij Richard van der Ven worden gemeld. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Eigendom

 

Alle geleverde producten blijven eigendom van de kwekerij FLOWER XL totdat deze volledig zijn betaald.

 

Artikel 5 – Het aanbod

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Flower XL gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Flower XL niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de prijs exclusief belastingen;

de eventuele kosten van bezorging/aflevering;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 6 – Prijs en betaling

 

Vooraf bestellen en betalen is altijd van toepassing, bij zowel het laten bezorgen als bij het zelf komen afhalen. Betaling geschiedt normaliter via een vestiging van Royal Flora Holland in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg of Ede. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en of diensten zijn in Euro’s. De vermelde prijs is inclusief BTW, exclusief bezorgkosten en of afhaalkosten. Deze laatste wordt berekend als u wilt dat de producten worden afgeleverd. Kosten voor transport worden bij de eindafrekening weergegeven. Flower XL actualiseert de prijzen naar dagwaarde. Voor de gevolgen van typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, in dit geval zullen we u voor verzending contacteren. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat u voor de betaling akkoord heeft gegeven.

 

Artikel 7 – Zichttermijn (bedenktijd)

 

De producten zijn dagvers. Dit betekent dat de klant zijn bestelling niet retour kunt sturen wanneer het niet bevalt. Er is dus geen bedenktijd, ofwel herroepingsrecht van toepassing. Uitsluiting van het herroepingsrecht is namelijk mogelijk voor producten die snel kunnen bederven of verouderen; en dat zijn de door Flower XL aangeboden producten. Uiteraard zijn we voor opmerkingen, klachten en vragen altijd bereikbaar op het e-mailadres kweker@planet.nl of telefonisch via +31(0)174-422937. We lossen het probleem direct op, zodat de klant tevreden is, en eventuele problemen met het product in het vervolg worden voorkomen. Bij product klachten ontvangt de klant, na rechtvaardiging van de klacht, teruggave van het bedrag.

 

Artikel 8a – Levering (bezorgen, brengen)

 

U kunt de bestelde producten laten afleveren bij het door u opgegeven adres of zelf komen afhalen bij de verschillende afhaallocatie’s. Hierna de leveringsvoorwaarden:

Alle producten zijn doorgaans direct leverbaar. Bestellen is 24/7 mogelijk. Flower XL levert internationaal. Vers producten zijn uiterlijk 28 uur vers. Ofwel binnen 28 uur vanuit de kwekerij naar de klant. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste ontvangersgegevens. Hierbij is de juistheid van het volledige adres, dus inclusief postcode en telefoonnummer, essentieel. Voor fouten of klachten in de aflevering door foutieve adresgegevens kan Flower XL niet verantwoordelijk worden gehouden, uw betaling kan niet worden geretourneerd. Voor de bezorging van uw bestelling is de juiste combinatie van de postcode en huisnummer essentieel. Bent u niet zeker van de postcode kijk dan op www.postcode.nl voor de juiste postcode.

De bestelling van de klant wordt afgeleverd door onze vervoerder op de opgegeven datum en tijd. Wanneer u niet thuis bent poogt de vervoerder de eventuele meegegeven opties uit te voeren. Mocht dat niet lukken dan ontvangt u een kaartje in de bus met de vervolgacties. Soms is het product hierdoor langer onderweg dan gewenst. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor verlies van kwaliteit hierdoor. Mocht u vooraf al weten dat u op de aangegeven datum en tijd niet thuis bent geef dan uw bedrijfsadres op! Ook daar kan de vervoerder uw bestelling afleveren.

Mocht er tijdens transport schade of vermissing optreden, dan draagt Flower XL er zorg voor dat er, na rechtvaardiging van de klacht, geld retour wordt gegeven.

U dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk per email te melden. Zie ook het artikel ‘Klachtenregeling’.

De producten komen altijd direct vanuit de kwekerij. Na ontvangst van het product is het product voor risico van de klant.

Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Flower XL zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Flower XL opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt.

Overeengekomen leveringstijden zullen door Flower XL zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Flower XL niet aansprakelijk. Indien Flower XL niet kan leveren binnen de gestelde termijn heeft u het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren

Flower XL is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren.

De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

 

Artikel 8b– Levering (ophalen)

 

U kunt de bestelde producten laten afleveren bij het door u opgegeven adres of zelf komen ophalen. De voorwaarden bij het laten bezorgen, staan in voorgaand artikel. In dit artikel de voorwaarden die gelden bij het zelf komen ophalen.

Wilt u de producten zelf ophalen, dan kunt u – op maandag t/m zaterdag van 08.00  tot 17.00 uur – terecht bij Lisianthus-kwekerij FLOWER XL, Zijdijk 7a, 2691 PG, te ‘s-Gravenzande.  U dient altijd eerst de producten via Richard van der Ven te bestellen, betaling kan ter plaatse.

Vers producten zijn uiterlijk 28 uur vers. Ofwel binnen 28 uur vanuit de kwekerij naar de klant.

U dient de opgehaalde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk ter plaatse en schriftelijk (per e-mail) te melden.

Overeengekomen ophaaltijden zullen door Flower XL zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Flower XL niet aansprakelijk. Indien Flower XL niet binnen de gestelde termijn het produkt klaar heeft staan, heeft u het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

Flower XL behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Flower XL is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren.

Mocht er tijdens het transport na ophalen van het product door u zelf of medereizigers schade of vermissing optreden, dan is Flower XL niet aansprakelijk.

 

Artikel 9– Klachtenregeling

 

De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerij-producten. De producten zijn een natuurproduct. Dit betekent dat producten enigszins kunnen afwijken van de foto’s of van eerdere leveringen.

U dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk per email kweker@planet.nl te melden.

Flower XL stelt alles in het werk om de versheid van producten te garanderen. Mocht u desondanks toch twijfelen aan de kwaliteit en of versheid van de geleverde producten, dan kunt u dit per e-mail melden kweker@planet.nl. Naar redelijkheid en billijkheid zullen wij uw klacht behandelen. Klachten worden direct door betrokkenen afgehandeld.

Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.

Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

 

Artikel 10 – Overmacht

 

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Flower XL dit de koper zo snel mogelijk per telefoon of schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

Flower XL kan in geval van overmacht – na overleg met de klant en de kweker – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.

Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:

extreme hitte, kou of andere weersinvloeden zoals storm of sneeuw,

te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven,

belemmerende maatregelen van overheidswege,

geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat,

rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen,

geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van – of werkstakingen of uitsluiting in – het bedrijf van de kweker of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken,

storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren.

Flower XL behoudt het recht om een bestelling te kunnen weigeren als deze te groot is om te kunnen verwerken.

 

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens

 

Flower XL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Flower XL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren of leasen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Onze privacy verklaring is van toepassing.

 

Artikel 12 – Producttoepassing

 

De sierteeltproducten (bloemen) die verkocht worden via deze website zijn uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en niet voor inwendig gebruik. De producten kunnen bij onjuiste toepassing, consumptie, aanraking en of overgevoeligheid leiden tot schadelijke gevolgen voor mens en of dier.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.

Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

Alle geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Flower XL en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Flower XL gevestigd is.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst van Flower XL. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via kweker@planet.nl.

Komen we er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

 Zie voor produktinformatie en een beeld van de kwekerij: www.flowerxl.nl